0

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในบังคับโดรนที่ต้องรู้ก่อนการบิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในบังคับโดรนที่ต้องรู้ก่อนการบิน


2021-09-30 11:57:52

สำหรับใครที่มีโดรน ( Drone ) หรือสนใจอยากจะซื้อโดรนมาครอบครองซักลำ ไม่ว่าจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร คุณควรทราบก่อนว่า คุณไม่สามารถซื้อโดรนปุ๊บ และนำมาใช้งานได้ทันที เพราะกระทรวงคมนาคมมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในบังคับหรือปล่อยโดรนอย่างเข้มงวด หากเราไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน อาจโดนโทษทั้งจำทั้งปรับได้เลย


ก่อนที่จะพูดถึงเงื่อนไขหรือข้อบังคับในการบินโดรน จะขอเริ่มอธิบายจากการแบ่งประเภทของโดรนก่อน เพื่อให้ทุกคนทราบก่อนว่าโดรนที่เรามี หรือสนใจจะซื้อจัดอยู่ในประเภทใด

โดรนจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ดังนี้

ประเภท 1 ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา

ในประเภท 1 ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆ ดังนี้ 


ประเภท 1 ก คือ น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล ซึ่งอากาศยานในข้อนี้ กระทรวงคมนาคมอนุญาตให้ทำการบินได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 


ประเภท 1 ข คือ มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่เคยโดนโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายยาเสพติดหรือศุลกากร และต้องขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ

 

ประเภท 2 ขนาดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามประเภท 1 คือ รายงานข่าว รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ วิจัยและพัฒนาอากาศยาน หรือเพื่อการอื่น ๆ

โดรนทุกประเภทถูกกำหนดเงื่อนไขในการบินไว้อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน และบุคคลอื่น 


เงื่อนไขการบินโดรนประเภท 1 ก 

1. ก่อนทําการบิน

1.1 ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทําการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน

1.2 ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทําการบิน

1.3 ทําการศึกษาพื้นที่และชั้นของห้วงอากาศที่จะทําการบิน

         1.4 มีแผนฉุกเฉิน รวมถึงแผนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล และการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้

2. ระหว่างทําการบิน

2.1 ห้ามทําการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น

2.2 ห้ามทําการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตจํากัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน เอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP – Thailand) รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

2.3 แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

2.4 ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทําการบินและห้ามทําการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง

2.5 ต้องทําการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน

2.6 ห้ามทําการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ

2.7 ห้ามทําการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

2.8 ห้ามทําการบินโดยใช้ความสูงเกิน 90 เมตร ( 300 ฟุต) เหนือพื้นดิน

2.9 ห้ามทําการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่

2.10 ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน

2.11 ห้ามทําการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

2.12 ห้ามทําการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความรําคาญ แก่ผู้อื่น

2.13 ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์ติดไปกับอากาศยาน

2.14 ห้ามทําการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่า 30 เมตร (100 ฟุต)


เงื่อนไขการบินโดรนประเภท 1 ข 

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหมือนประเภท 1.ก และเพิ่มเติมอย่างการบำรุงรักษาอากาศยาน ความชำนาญในการบังคับอากาศยาน ความเข้าใจในกฎจราจรทางอากาศ ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้งานได้ติดตัว มีประกันภัยต่อบุคคลที่สาม วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อครั้ง เพิ่มระยะห่างในข้อ 2.14 เป็นไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร (หนึ่งร้อยห้าสิบฟุต) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า

สำหรับโดรนประเภท 2 ก็ต้องขึ้นทะเบียนและปฏิบัติเงื่อนไขเช่นเดียวกับประเภท 1 ข กรณีที่ใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์หรือรายงานจราจร (สื่อมวลชน) หรือวิจัยและพัฒนาอากาศยาน การขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามนั้น ส่วนเพื่อใช้ถ่ายภาพหรือการอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ โดยการขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องระบุรายชื่อผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานหรือบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติการบินของอากาศยานด้วย


หากผู้ใดทำกระทำความผิดต่อกฎอย่างใดอย่างหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หนังสือการขึ้นทะเบียนมีอายุ 2 ปีตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

สำหรับการขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรนนั้น

  • โดรนติดกล้องต้องลงทะเบียนทุกกรณี

  • โดรนที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องลงทะเบียนทุกกรณี

  • โดรนที่น้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา , สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย